[Animals 12] Dog l How to Teach animals for kids

[Animals 12] Dog l How to Teach animals for kids


Helping Kids learning English, How do I start?Parents teach children English better than schools. You are the very best teacher for your children. Many parents send their child to school. They believe that school is a better education. This is a lie. School is a lie. In this Show, AJ tells you the hard truth about schools. He tells you why you must each your own children. AJ shares the ugly truth about schools and classes, and why they are no good for your kids. Parents teach your children. Teach them English. Teach them everything. You and only you can teach them best.

In a school, your child rarely gets individual attention. Rather, most time in school is wasted with “busy work”. Children waste time doing worksheets. Teachers focus more on discipline problems than on teaching. The methods used in schools are terrible and ineffective. As a result, school classes are mostly a waste of time.

At home, you will give your children individual attention. Because of this, they will learn muchfaster. They will improve faster. They will develop new skills. And they will enjoy learning more. School is a lie. Parents teach children better than schools. Parents teach English better, and they teach all other subjects better too.


STORY TODAYSFun Dog Facts for Kids
Enjoy these fun dog facts that deliver a variety of information about interesting breeds, puppies, guide dogs such as Labradors and much more. As the famous saying goes, dogs are man’s best friend. Whether it’s as reliable workers, family pets or loyal companions, dogs are wonderful domestic animals that offer a number of qualities that are put to good use by humans.
In total there is said to be around 400 million dogs in the world.
The domestic dog has been one of the most popular working and companion animals throughout human history.
Dogs perform many useful tasks for humans including hunting, farm work and security as well as assisting those with disabilities such as the blind.
Although experts often disagree, there is scientific evidence which shows that the domestication of dogs could have occurred more than 15,000 years ago.
There are hundreds of different breeds of dogs.Examples of these breeds include: Bulldog, German Shepherd, Collie, Golden Retriever, St Bernard, Greyhound, Bloodhound, Chihuahua, Labrador, Great Dane, Rottweiler, Boxer and Cocker Spaniel.
The most popular breed of dog in the world by registered ownership is the Labrador. With their gentle nature, obedience, intelligence and near limitless energy, Labradors make for excellent family pets and reliable workers. They often assist police and are a common choice as guide dogs.
Dogs have formed such a strong bond as pets, workers and companions to humans that they have earned the nickname "man's best friend".Humans help train various dog breeds to enter in competitions such as breed shows, agility and obedience contests, racing and sled pulling.
Dog have superior hearing than humans, capable of hearing sounds at four times the distance.
Dogs have a remarkable sense of smell, they are capable of differentiating odors in concentrations nearly 100 million times lower than humans can.
The average life span for a dog is around 10 to 14 years.
Those involved in dog breeding refer to males as ‘dogs’, females as ‘bitches’, dogs younger than a year old as ‘puppies’ and a group of offspring as a ‘litter’.
Domestic dogs are omnivores, they feed on a variety of foods including grains, vegetables and meats.


Sự Thật Về Loài Chó

Thưởng thức những sự kiện thú vị về con chó cung cấp nhiều thông tin về các giống chó, chó con, chó dẫn đường thú vị như Labradors và nhiều hơn nữa. Như câu nói nổi tiếng đi, con chó là người bạn tốt nhất của con người. Cho dù đó là công nhân đáng tin cậy, vật nuôi gia đình hay bạn đồng hành trung thành, chó là động vật trong nhà tuyệt vời có nhiều đặc điểm được con người sử dụng tốt.
 • Tổng cộng có khoảng 400 triệu con chó trên thế giới.
 • Con chó trong nhà là một trong những động vật làm việc và đồng hành phổ biến nhất trong lịch sử loài người.
 • Chó làm nhiều công việc hữu ích cho con người bao gồm săn bắn, làm việc trong nông trại và an ninh cũng như giúp đỡ những người khuyết tật như người mù.
 • Mặc dù các chuyên gia thường không đồng tình, có bằng chứng khoa học cho thấy việc thuần hóa các con chó có thể xảy ra cách đây hơn 15.000 năm.
 • Có hàng trăm giống chó khác nhau.
 • Ví dụ về những giống này bao gồm: Bulldog, Đức Shepherd, Collie, Golden Retriever, St Bernard, Greyhound, Bloodhound, Chihuahua, Labrador, Great Dane, Rottweiler, Boxer và Cocker Spaniel.
 • Loài chó phổ biến nhất trên thế giới theo quyền sở hữu đã đăng ký là Labrador. Với tính chất nhẹ nhàng, sự vâng phục, thông minh và năng lượng vô hạn, Labradors tạo ra những vật nuôi tuyệt vời và những người lao động đáng tin cậy. Họ thường giúp cảnh sát và là một lựa chọn phổ biến như những con chó dẫn đường.
 • Chó đã hình thành một mối liên kết mạnh mẽ như vật nuôi, người lao động và người bạn đồng hành với con người mà họ có được biệt danh là "người bạn thân nhất của con người".
 • Con người giúp đào tạo nhiều giống chó khác nhau để tham gia vào các cuộc thi như các chương trình biểu diễn giống chó, sự nhanh nhẹn và các cuộc vâng lời, đua xe và kéo xe lăn.
 • Chó có thính giác cao hơn con người, có khả năng nghe âm thanh ở khoảng cách gấp bốn lần.
 • Chó có mùi thơm đặc biệt, chúng có khả năng phân biệt mùi ở nồng độ gần 100 triệu lần so với con người.
 • Tuổi thọ trung bình của một con chó khoảng 10 đến 14 năm.
 • Những người tham gia vào việc chăn nuôi chó tham khảo các con đực giống như những con chó, những con cái như chó cái, những con chó nhỏ hơn một năm tuổi như những con chó con và một nhóm con như một "con lợn".
 • Chó trong nước là động vật ăn thịt, chúng ăn nhiều loại thức ăn bao gồm ngũ cốc, rau và thịt.

WATCH MORE STORIES FOR KIDS

[Animals 7] Cat l How to Teach animals for kids
[Animals 8] Cheetahs l How to Teach animals for kids
[Animals 9] Clownfish l How to Teach animals for kids
[Animals 10] Crab l How to Teach animals for kids
[Animals 11] Deer l How to Teach animals for kids
https://www.youtube.com/watch?v=iviLhCcWt1A


[Animals 12] Dog l How to Teach animals for kids


[Animals 12] Dog l How to Teach animals for kids


[Animals 12] Dog l How to Teach animals for kids


[Animals 12] Dog l How to Teach animals for kids


[Animals 12] Dog l How to Teach animals for kids

Powered by Blogger.