[Animals 15] Elephants l How to teach animals for kids

[Animals 15] Elephants l How to Teach animals for kids


Be Creative, Learning english with your childs at home. 

Doing the same things in class every day is boring for your students, and you’re liable to fall asleep on the job, too. So be creative with your plans.
Change things up on a regular basis. Rearrange your students’ seats so they get a different inspirational view from time to time. Give your students the test before you teach the material, and let them answer the questions as they learn. Invite guest speakers in whenever you get the chance.
You can keep the same basic schedule every day, but vary the types of exercises you do. Rotate between doing exercises from the textbook, having students work on the computer on social media or ESL learning websites, and giving them real-life materials to work with rather than ESL materials.
Try a poem by Robert Frost rather than a simple reading passage. You can also have students come up with their own games, activities and exercises. Have your students write quiz question for each other, or give them some simple game supplies and let them make thier own review game for the latest grammar point. You might be surprised at how creative students can be.

STORY TODAYSFun Elephant Facts for Kids
Check out these interesting elephant facts and learn more about the biggest land mammal in the world.
Elephants are unique animals that live in parts of Africa and Asia. Scroll down for more information.
There are two types of elephant, the Asian elephant and the African elephant (although sometimes the African Elephant is split into two species, the African Forest Elephant and the African Bush Elephant).
Elephants are the largest land-living mammal in the world.
Both female and male African elephants have tusks but only the male Asian elephants have tusks. They use their tusks for digging and finding food.
Female elephants are called cows. They start to have calves when they are about 12 years old and they are pregnant for 22 months.
An elephant can use its tusks to dig for ground water. An adult elephant needs to drink around 210 litres of water a day.
Elephants have large, thin ears. Their ears are made up of a complex network of blood vessels which help regulate their temperature. Blood is circulated through their ears to cool them down in hot climates.Elephants have no natural predators. However, lions will sometimes prey on young or weak elephants in the wild. The main risk to elephants is from humans through poaching and changes to thei
The elephant’s trunk is able to sense the size, shape and temperature of an object. An elephant uses its trunk to lift food and suck up water then pour it into its mouth.
An elephant’s trunk can grow to be about 2 metres long and can weigh up to 140 kg. Some scientists believe that an elephant’s trunk is made up of 100,000 muscles, but no bones. Female elephants spend their entire lives living in large groups called herds. Male elephant leave their herds at about 13 years old and live fairly solitary lives from this poin
Elephants can swim – they use their trunk to breathe like a snorkel in deep water.
Elephants are herbivores and can spend up to 16 hours days collecting leaves, twigs, bamboo and roots.

Sự Thật Về Loài Voi 
Hãy kiểm tra những sự kiện thú vị của con voi này và tìm hiểu thêm về động vật có vú trên đất liền lớn nhất trên thế giới.
 • Voi là động vật duy nhất sống ở các vùng của châu Phi và châu Á. Cuộn xuống để biết thêm thông tin.
 • Có hai loại voi, voi châu Á và con voi châu Phi (mặc dù đôi khi con vượn châu Phi được chia thành hai loài: voi rừng châu Phi và voi rừng châu Phi voi rừng).
 • Voi là động vật có vú sống động nhất trên thế giới.
 • Cả con voi châu Phi và nữ giới đều có ngạnh nhưng chỉ có những con voi châu Á đực mới có ngạnh. Họ sử dụng ngạnh của họ để đào và tìm kiếm thực phẩm.
 • Con voi cái được gọi là bò. Họ bắt đầu có bê khi họ 12 tuổi và họ đang mang thai trong 22 tháng.
 • Một con voi có thể sử dụng ngạnh của nó để đào cho nước ngầm. Một con voi trưởng thành cần uống khoảng 210 lít nước mỗi ngày.
 • Voi có tai lớn, mỏng. Tai của họ được tạo thành từ một mạng lưới mạch máu phức tạp giúp điều chỉnh nhiệt độ của chúng. Máu được lưu thông qua tai để làm lạnh chúng xuống trong khí hậu nóng.
 • Voi không có kẻ thù tự nhiên. Tuy nhiên, sư tử đôi khi sẽ săn mồi cho những con voi trẻ hay yếu đuối trong tự nhiên. Nguy cơ chính đối với voi là từ con người thông qua việc săn trộm và thay đổi môi trường sống của chúng.
 • Thân của con voi có thể cảm nhận kích thước, hình dạng và nhiệt độ của một vật thể. Một con voi sử dụng thân cây để nâng thức ăn và hút nước, sau đó đổ nó vào miệng.
 • Con voi có thể dài khoảng 2 mét và có thể nặng tới 140 kg. Một số nhà khoa học tin rằng thân con voi được tạo thành từ 100.000 cơ, nhưng không có xương.
 • Con voi nữ dành toàn bộ cuộc sống của họ sống trong các nhóm lớn gọi là đàn. Đàn ông voi rời đàn vào khoảng 13 tuổi và sống một cách khá độc lập từ thời điểm này.
 • Voi có thể bơi - họ sử dụng thân của mình để hít thở như một chiếc ống thở trong nước sâu.
 • Voi là động vật ăn cỏ và có thể dành 16 giờ để thu thập lá, cành, tre và rễ.


WATCH MORE STORIES FOR KIDS

[Animals 9] Clownfish l How to teach animals for kids
[Animals 10] Crab l How to teach animals for kids
[Animals 11] Deer l How to teach animals for kids
[Animals 12] Dog l How to teach animals for kids
[Animals 14] Eagle l How to teach animals for kids
https://www.youtube.com/watch?v=eNHL4fQI7_A


https://www.youtube.com/watch?v=PEDysfGjjhk


https://www.youtube.com/watch?v=PEDysfGjjhk


https://www.youtube.com/watch?v=PEDysfGjjhk


https://www.youtube.com/watch?v=PEDysfGjjhk


https://www.youtube.com/watch?v=PEDysfGjjhk

Powered by Blogger.